[ahovski savez Vojvodine
                    21000 Novi Sad, Masarikova 25
                            Teku}i ra~un: 340-1945-12 PIB br. 101631739;
                    Mati~ni br. 08088152; [ifra delatnosti br. 92622
                                web: www.vojvodinachess.net

                        Finale Kupa [S Vojvodine 2011

                                          obave{tewe klubovima


                Finale Kupa [S Vojvodine za seniore, za 2011. godinu, odr`a}e se u Vrbasu u HOTELU
    "BA^KA",  ulica Mar{ala Tita 92,  u vremenu od 30. aprila do 02. maja 2011. godine.


                Cena jednodnevnog pansiona po osobi (
u dvokrevetnoj sobi iznosi 1.950,00 dinara               

    a  u jednokrevetnoj sobi 2.300,00 dinara.  U cenu je ukqu~ena i boravi{na taksa.


                Uplate pansionskih tro{kova se vr{e na `iro ra~un [ahovskog saveza Vojvodine iz
    Novog Sada broj: 245-60131-61 najkasnije do 28. aprila 2011. godine ili u gotovom pre po~etka takmi~ewa.
             

               Po osobi se upla}uje 2 (dva) pansiona.
 

                                                                                                                                                                    SEKRETAR [SV
                                                                                                                                                                    DANKO BOKAN