К О Н K У P С И    И     П Р О Ј Е К Т И
 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
 
Покрајинским гранским савезима
Предлог перспективних спортиста и тренера од стране покрајинских гранских савеза
 
Обавештење таленти спортисти    -   Обавештење таленти тренери
Таленти спортисти   -  Таленти тренери